วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ จากหนังสือมนต์พิธี

วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ
             อุกาสะ  วันทามิ  ภันเตสัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ เม  ภันเตมะยา  กะตัง  ปุญญัง  สามินา  อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง  ปุญญัง  มัยหังทาตัพพัง  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ
              อุกาสะ  การุญญัง  กัตวา, ปัพพัชชัง  เทถะ  เม ภันเต,
(นั่งลงคุกเข้าประนมมือว่า)
                                       อะหัง  ภันเตปัพพัชชัง  ยาจามิ,
                        ทุติยัมปิ   อะหัง  ภันเตปัพพัชชัง  ยาจามิ,
                        ตะติยัมปิ อะหัง  ภันเตปัพพัชชัง  ยาจามิ,
           สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง  ภันเตอะนุกัมปัง  อุปาทายะ   (๓ ครั้ง ยื่นผ้าไตรให้อุปัชฌาย์)
          สัพพะทุกขะนิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะเอตัง กาสาวัง ทัตวาปัพพาเชถะ มัง  ภันเตอะนุกัมปัง  อุปาทายะ          (กราบ ๓ ครั้ง)
พระอุปัชฌายะให้โอวาทและบอก  ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน  (ว่าตามพระอุปัชฌายะ)
       เกสา  โลมา   นะขา  ทันตา  ตะโจ   (อนุโลม)   ตะโจ  ทันตา  นะขา  โลมา   เกสา   (ปฏิโลม)
(ออกไปห่มจีวร กลับมา กราบ ๓ ครั้ง)
        อุกาสะ  วันทามิ  ภันเตสัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา  กะตัง  ปุญญัง สามินา
อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง  ปุญญังมัยหัง, ทาตัพพัง  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ ,
        อุกาสะ  การุญญัง  กัตวา, ติสะระเณนะ  สะหะสีลานิ  เทถะ เม ภันเต,
(นั่งลงคุกเข่าขอสรณะและศีลดังต่อไปนี้)
                                         อะหัง  ภันเตสะระณะสีลัง  ยาจามิ,
                        ทุติปยัมปิ  อะหัง  ภันเตสะระณะสีลัง  ยาจามิ,
                        ตะติยัมปิ   อะหัง  ภันเตสะระณะสีลัง  ยาจามิ,
             นะโม ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (๓ ครั้ง)
            เอวัง  วะเทหิ  หรือ  ยะมะหัง  วะเทหิ  (รับว่าอามะ  ภันเต )
พุทธัง       สะระณัง          คัจฉามิ
ธัมมัง        สะระณัง          คัจฉามิ
สังฆัง        สะระณัง          คัจฉามิ
ทุติยัมปิ        พุทธัง       สะระณัง    คัจฉามิ
ทุติยัมปิ         ธัมมัง       สะระณัง    คัจฉามิ
ทุติยัมปิ         สังฆัง       สะระณัง    คัจฉามิ
ตะติยัมปิ       พุทธัง       สะระณัง    คัจฉามิ
ตะติยัมปิ        ธัมมัง       สะระณัง    คัจฉามิ
ตะติยัมปิ        สังฆัง       สะระณัง    คัจฉามิ
        ติสะระณะคะมะนัง  นิฏฐิตัง  (รับว่า อามะ  ภันเต )
             ๑.ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
                 ๒.อะทินนาทานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
                 ๓.อะพรัหมะจะริยา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
                ๔.มุสาวาทา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
                 ๕.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
                 ๖.วิกาละโภชะนา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
                 ๗.นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
                 ๘.มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานาเวระมะณี   สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
                 ๙.อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี  สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
                 ๑๐.ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา  เวระมะณี  สิกขาปะทังสะมาทิยามิ ฯ
                              อิมานิ  ทะสะ  สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ  (ว่า ๓ จบ)  
     (กราบ ๑ ครั้ง) ยืนเข่าว่า            
        วันทามิ  ภันเต, สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ เม ภันเตมะยา กะตัง  ปุญญัง  สามินา 
อะนุโมทิตัพพัง, สามินา  กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง, ทาตัพพัง  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ   
                                  (คุกเข่ากราบ ๓ หน)

                                      รับบาตขอนิสัย
        อุกาสะ  วันทามิ  ภันเต, สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา  กะตัง  ปุญญัง  สามินา  อะนุโมทิตัพพังสามินา  กะตัง  ปุญญัง
มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ  สาธุ อะนุโมทานิ ฯ,
        อุกาสะ  การุญญัง  กัตวา  นิสสะยัง เทถะ  เม ภันเต,
                                      อะหัง  ภันเตนิสสะยัง  ยาจามิ,
                        ทุติยัมปิ  อะหัง  ภันเตนิสสะยัง  ยาจามิ
                      ตะติยัมปิ   อะหัง  ภันเตนิสสะยัง  ยาจามิ ฯ
        อุปัชฌาโย  เม  ภันเต โหหิ ฯ  วรรคนี้ว่า ๓ หน  เมื่อพระ
อุปัชฌาย์ว่า  โอปายิกังปะฏิรูปัง  ปาสาทิเกนะ  สัมปาเทหิแล้วสามเณร
พึงกล่าวรับว่า อุกาสะ  สัมปะฏิจฉามิ  ฯ ในระหว่าง ๆ ๓ หน  แล้วว่าต่อ
        อัชชะตัคเคทานิ  เถโร  มัยหัง  ภาโรอะหัมปิ  เถรัสสะ  ภาโร
วรรคนี้ว่า  ๓ หน  แล้วกราบลง ๑ หน  ยืนขึ้นว่าต่อ
 วันทามิ  ภันเต, สัพพัง อะปาราธัง  ขะมะถะ เม ภันเตมะยา
กะตัง  ปุญญัง  สามินา อะนุโมทิตัพพังสามินา  กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง
ทาตัพพัง สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ ฯ, คุกเข่ากราบ ๓ หน
        ตั้งแต่  อุปัชฌาโย  ฯลฯ  เถรัสสะ  ภาโร  ๓ วรรค  นี้ พระ
อุปัชฌายะบางองค์ให้ว่ารวดเดียวตามแบบนั้นก็มี  ให้ว่าเป็นตอน ๆ  ดังนี้คือ
เมื่อสามเณรว่า อุปัชฌาโย  เม ภันเต  โหหิ  ๓ หน  แล้วพระ
อุปัชฌายะกล่าวรับว่า  โอปายิกัง  ปะฏิรูปัง  ปาสาทิเกนะ  สัมปาเทหิ,
บทใดบทหนึ่งพึงรับว่า อุกาสะ  สัมปะฏิจฉามิ  ทุกบทไปแล้วสามเณร
พึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่านว่า  อัชชะตัคเคทานิ  ฯลฯ  ภาโร ๓ หน ฯ  ก็มี
ลำดับนั้น พระอุปัชฌายะหรือพระกรรมวาจาจารย์เอาบาตรมีสายโยคคล้องตัวผู้
มุ่งอุปสมบทแล้วบอกบาตรและจีวร  ผู้มุ้งอุปสมบทพึงรับว่า อามะ  ภันเต,
๔ หน  ดังนี้

        ปะฐะมัง  อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ  อุปัชฌัง  คาหาเปตวา  ปัตตะ
จีวะรัง  อาจิกขิตัพพัง
                คำบอกบาตรจีวร                         คำรับ
        ๑.  อะยันเต ปัตโต                           อามะ  ภันเต
        ๒.  อะยัง     สังฆาฏิ                        อามะ ภันเต
        ๓.  อะยัง      อุตตะราสังโค              อามะ  ภันเต
        ๔.  อะยัง      อันตะระวาสะโก          อามะ  ภันเต
        ต่อจากนั้น  พระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอก ว่า คัจฉะ
อะมุมหิ  โอกาเส  ติฏฐาหิ  พึงถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่กำหนดไว้
พระอาจารย์ท่านสวดสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม  แล้วออกไปสวดถามอันตรา-
ยิกธรรม  พึงรับว่า นัตถิ  ภันเต ๕ หน  อามะ  ภันเต  ๘ หน ดังนี้
                    ถาม                                    ตอบ
        ๑.  กุฏฐัง                                     นัตถิ  ภันเต
        ๒.  คัณโฑ                                   นัตถิ   ภันเต
        ๓.  กิลาโส                                    นัตถิ  ภันเต
        ๔.  โสโส                                      นัตถิ   ภันเต
         ๕.  อะปะมาโร                             นัตถิ  ภันเต
        ๑.  มะนุสโสสิ๊                                อามะ  ภันเต
        ๒.  ปริโสสิ๊                                    อามะ  ภันเต
        ๓.  ภุชิสโสสิ๊                                  อามะ  ภันเต
        ๔.  อะนะโณสิ๊                                อามะ  ภันเต
        ๕.  นะสิ๊  ราชะภะโฏ                      อามะ   ภันเต
        ๖.  อะนุญญาโตสิ๊  มาตาปิตูหิ         อามะ  ภันเต
        ๗.  ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊           อามะ  ภันเต
        ๘.  ปะริปุณณันเต  ปัตตะจีวะรัง     อามะ  ภันเต

        ๑.  กินนาโมสิ                                   อะหัง  ภันเต..............                                                    นามะ
        ๒.  โก  นามะ เต  อุปัชฌาโย             อุปัชฌาโย  เม ภันเต
                                                                 อายัสมา.............................
                                                                  นามะ
                ช่องที่..............ไว้  พระอุปัชฌายะ  หรืออาจารย์ท่านจะตั้งชื่อของ
อุปสัมปทาเปกขะกรอบลงช้องให้ไว้ก่อนวันบวช
                และช่องที่ ........ ไว้ในช่องชื่อของพระอุปัชฌายะก็เช่นเดียวกัน ให้
กรอกตามชื่อของพระอุปัชฌายะ  ซึ่งท่านจะบอกและกรอกให้ไว้ก่อนวันบวช
        ครั้นสวดสอนซ้อมแล้ว ท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ
เข้ามา  อุปสัมปทาเปกขะ  พึงเข้ามาในสังฆสันนิบาต  กราบลงตรงหน้า
พระอุปัชฌะ ๓ หน  แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท
ว่าดังนี้
        สังฆัมภันเตอุปะสัมปะทัง ยาจามิอุลลุมปะตุ  มัง ภันเต,
สังโฆ  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ
        ทุติยัมปิ  ภันเตสังฆัง  อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ
มัง ภันเต, สังโฆ  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ,
        ตะติยัมปิ  ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ, อุลลุมปะตุ
มัง  ภันเต, สังโฆ  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ,
        ในลำดับนั้น  พระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์แล้ว พระอาจารย์สวด
สมมติตนถามอันตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปกขะพึงรับว่า  นัตถิ ภันเต
๕ หน  อามะ  ภันเต  ๘ หน  บอกชื่อตนและชื่อพระอุปัชฌายะรวม
๒ หน  เหมือนที่กล่าวแล้วในหนหลัง ฯ  แต่นั้นพึงนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจา
อุปสมบทไปจนจบ  ครั้นจบแล้วท่านเอาบาตรออกจากตัว แล้วพึงกราบลง
๓ หน  แต่นั้นพึงนั่งพับเพียบประนมมือฟังพระอุปัชฌายะบอกอนุศาสน์
ไปจนจบ แล้วรับว่า อามะ  ภันเต  เป็นเสร็จพิธีอุปสมบท  แล้วกราบ
พระอุปัชฌายะ ๓ หน  ถ้ามีไทยทายถวายก็ให้รับไทยทานถวายพระอันดับ
เสร็จแล้วคอยฟังพระท่านอนุโมทนาต่อไป  เมื่อพระอนุโมทนา  พึงกรวดน้ำ
ตั้งใจอุทิศบุญกุศลส่วนนี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณ เมื่อพระว่า ยะถา  จบ ก็
เทน้ำโกรกลงให้หมด  ต่อนั้นประนมมือฟังอนุโมทนาไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธี.
                               จบพิธีอุปสมบทแบบอุกาสะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น