วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เค้าโครงงานวิจัย

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล
………………......
 
ตัวอย่างเค้าโครงงานวิจัย

ชื่อหัวข้อวิจัย  (ภาษาไทย) :……………………………………………………..……..……………………….
ชื่อหัวข้อวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………….…………………………………

                                                                  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
สภาพปัญหา
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อุดมการณ์หรือทฤษฏี
 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาวิจัย
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คำถามวิจัย
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                            วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.  เพื่อ…………………………..…………………………………………….
2.  เพื่อ………………………………………….………………………………
3.  เพื่อ………………………………………….………………………………
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล
………………......
 
สารบัญชั่วคราว

ชื่อหัวข้อวิจัย  (ภาษาไทย) :…………………………………………………………………………….
ชื่อหัวข้อวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) :…………………………………………………………………………
บทที่ 1 บทนำ
1.1    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.2    วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3    ขอบเขตของการวิจัย
1.4    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ...................................................................................................
                2.1 ..............................................................................................
2.2 ..............................................................................................
                2.3 ..............................................................................................
2.4 ..............................................................................................
บทที่ 3 ...................................................................................................
                3.1 ..............................................................................................
3.2 ..............................................................................................
                3.3 ..............................................................................................
3.4 ..............................................................................................
บทที่ 4 ...................................................................................................
                4.1 ..............................................................................................
4.2 ..............................................................................................
                4.3 ..............................................................................................
4.4 ..............................................................................................
บทที่  5 สรุปและข้อเสนอแนะ
                สรุป
ข้อเสนอแนะ
                     1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
        2. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น