วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

รวมรวบรายชื่อวิทยานิพนธ์ทางพุทธศาสนาและปรัชญา

1. สถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคมไทย
2. ศึกษาบทบาทของสตรีในองค์กรพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปทุมวนาราม วัดสังฆทาน
3. สำนักปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถานและสำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว
4. สถานภาพและบทบาทของ แม่ชีในสังคมไทย ศึกษากรณีวัดสร้อยทอง
5. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชน
6. บทบาทของแม่ชีไทยในการพัฒนาสังคม
7. ทัศนคติต่อบทบาทของตนเองในการพัฒนาสังคมของแม่ชีไทย
8. ก้าวใหม่ในสิทธารถวิหาร
9. พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย
10. การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศศึกษาเฉพาะ: พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา
11. The Applicability of Islamic Law to Islam and Politics
12. การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยในพระวินัยปิฏก : ศึกษาเฉพาะกรณีพระอุบาลีเถระและพระปฏาจาราเถรี
13. ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิต
14. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนไทย
15. การวิเคราะห์ปรัชญากระบวนการอัลเฟรดนอร์ธ ไวท์เ ฮด
16. วิวัฒนาการของการแพทย์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
17. Consumerism, Prostitution and Buddhist ethics.
18. ทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญา
19. มโนทัศน์เรื่องความยุติธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
20. อุบาสกในพระไตรปิฎก
21. จิตว่างในทัศนะของท่านพุทธทาส
22. ปรัชญาสังคมของพระพุทธศาสนาเสรีนิยม หรือสังคมนิยม
23. ความคิดเรื่อง นรกและสวรรค์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท
24. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องตัวตนในพุทธปรัชญาของเดวิด ฮูม
25. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเรื่องบุญกับนิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท
26. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ในพุทธศาสนา
27. การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทกับในปรัชญาของคานท์
28. การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท
29. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพุทธปรัชญาเถรวาท
30. การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาและปรัชญาภควัทคีตา
31. ความคิดแบบธรรมชาตินิยมในพุทธปรัชญา
32. วิถีสู่การบรรลุธรรมตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทและรินไชเชน
33. ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
34. พรหมจรรย์ในพระไตรปิฏก
35. พุทธจริยศาสตร์เถรวาทเป็นอัตนิยมหรือไม่
36. พุทธปรัชญาเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม
37. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องกรรมในพุทธปรัชญากับปรัชญาเชน
38. ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นประสบการณ์นิยมหรือไม่
39. ทรรศนะเรื่องความหลุดพ้นในพุทธปรัชญาเถรวาท
40. ปฏิจจสมุปบาทในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ
41. การวิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนา
42. วิวัฒนาการงานเขียนที่เป็นภาษาบาลี ในประเทศไทย
43. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์
44. การบูชายัญในพระไตรปิฎก
45. แนวความคิดเกี่ยวกับสตรีในพุทธปรัชญา
46. ปาฏิหาริย์ในพระไตรปิฎก
47. ความคิดเรื่องการติดข้องและความหลุดพ้นจากทุกข์ในพุทธปรัชญาเถรวาท
48. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่อง จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา
49. อธิกรณ์กับการปกครองสงฆ์
50. ปรัชญาการศึกษาของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
51. เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลีของพุทธศาสนาเถรวาท
52. ยักษ์ในพระไตรปิฎก
53. จริตกับการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท
54. ศีลธรรมกับสิทธิมนุษยชนในพุทธปรัชญาเถรวาท
55. กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท
56. มโนทัศน์เรื่องความเป็นอนัตตาของนิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท
57. การศึกษาจริยศาสตร์สังคมในพุทธศาสนาในเชิง วิจารณ์
58. ทฤษฎีความจริงในพุทธปรัชญาเถรวาท
59. การศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเรื่อง อนัตตาและสุญญตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
60. การศึกษาเปรียบเทียบหลักคำสอนเรื่องกรรมใน พุทธศาสนา และศาสนาฮินดู
61. เกณฑ์ตัดสินความดีของพุทธศาสนา
62. การศึกษาเชิงวิจารณ์เรื่องหลักปฏิจจสมุปบาท
63. การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธศาสตร์
64. การเมืองการปกครองในแนวพุทธศาสนาศึกษาจากนักคิดและพระไตรปิฎก
65. เจตจำนงเสรีเหตุวิสัยในพุทธปรัชญาเถรวาท
66. พุทธพาณิชย์ ผลกระทบจากการใช้สื่อสานมวลชนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายพระเครื่องที่มีต่อทัศนคติ และความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ในเรื่องสัญลักษณ์ของศาสนา
67. จริยธรรมที่ปรากฏในคำกลอน
68. แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบัน ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา
69. การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความสุขในทฤษฎีจริยศาสตร์ของจอห์น สจ็วต มิลล์กับพุทธจริยศาสตร์
70. ศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
71. การศึกษาแนวความคิดเรื่องมนุษยนิยมในปรัชญาขงจื้อ
72. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องวิญญาณในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ
73. ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์กับกฏแห่งกรรม
74. การศึกษาบทบาทของพระมหากัจจายนเถระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
75. การสำรวจทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท
76. ปัญหาการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
77. ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องศูนย์ตาของนาคารชุน กับอนัตตาของฌอง-ปอล ซาตร์
78. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษยนิยมในปรัชญาขงจื้อและพุทธปรัชญาเถรวาท
79. การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศีลที่มีต่อสังคมไทย
80. การศึกษาวิเคราะห์เรื่องโลกในทัศนะของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
81. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดีไทยศึกษาเฉพาะกรณี เสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน
82. ศึกษาวิเคราะห์อาการของจิตและปราณ ในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย
83. ศึกษาความสัมฤทธิผลในการเปิดรับข่าวสารด้านพุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
84. การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเรื่องการทำแท้ง : ทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับกฎหมายการทำแท้ง
85. การศึกษาบทบาทของพระมหากัจจายนเถระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
86.  การศึกษาวิเคราะห์ธรรมกายในพระพุทธศาสนา
87. 88. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุเพื่อพัฒนาสังคมไทย
89. ทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท และปัญหาเรื่องกรรมในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน
90. การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจื้อกับพุทธปรัชญาเถรวาท
91. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกองพลทหารม้าที่ 2 รายการเสียงธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
92. ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูพิศาลธรรมโกศล
93. การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องบาปในพระพุทธศาสนาเถรวาท
94. จริยศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมแก่นักเรียนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
95. การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในธัมมปทัฏฐกถา
96. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาในพุทธศาสนาเถรวาท
97. การศึกษาเรื่องผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลข้อที่ 5 ที่มีต่อสังคมไทย
98. อนิจจตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
99. พระพุทธเจ้า : บทบาทและหน้าที่ในฐานะพระบรมครู
100. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพะไตรปิฏก
101. การศึกษาวิเคราะห์ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท
102. บทบาทผู้ปกครองในการอบรมศีลธรรมและจริยธรรมแก่เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ วัด103. พรหมสุวรรณสามัคคี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
104. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องมุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท
105. ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฏก
106. พระพุทธศาสนากับการเมือง : กรณีศึกษา
107. การปฏิบัติตนของนักการเมืองในปัจจุบัน
108. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อนิตยสารพุทธจักรของสมาชิกและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
109. การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่อง ปรัชญาการศึกษาในทัศนะของพระธรรมปิฏก
110. การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ (สื่อ) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
111. หลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องบุญ-บาป ที่ปรากฏในผญาอีสาน
112. การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิด เรื่อง "จิตว่าง"ของท่านพุทธทาส
113. ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อคอมพิวเตอร์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
114. บทบาทของพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการชี้นำและปลูกจิตสำนึกประชาชนชนบทเพื่อการมีส่วนร่วม
115. การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
116. การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสังคมอุดมคติในทัศนะของพระธรรมปิฏก
117. ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน
118. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธจริยศาสตร์กับโทษประหารชีวิต
119. การศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตมนุษย์ในทรรศนะพุทธปรัชญา
120. อิทธิพลของวรรณคดีบาลีเรื่องปัญญาสชาดกที่มีต่อสังคมไทย
121. การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องสันโดษ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
122. การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
123. อิทธิพลของวัตถุมงคล ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
124. การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
125. การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของอนาถบิณฑิกอุบาสกที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
126. การศึกษาบทบาทของพระมหากัสสปเถระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
127. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเวสสันดรชาดกศึกษาเฉพาะทานบารมี
128. การศึกษาวิเคราะห์เรื่องปัญหาภาษาในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีแนวคิดเรื่องภาษาคนภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุ
129. การศึกษาบทบาทของพระอานนท์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
130. การศึกษาชีวิตและงานของพระราชพุทธิญาณ(กุศล คนฺธวโร)
131. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอุปมากถาในมิลินทปัญหา
132. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสุญญตาในคัมภีร์มหายาน :ศึกษาเฉพาะที่ปรากฎในคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร
133. การศึกษาเปรียบเทียบเจตสิกธรรมในพระอภิธรรมปิฎกกับพระสุตตันตปิฏก
134. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระศรีศิลป์สุนทรวาที (ศิลป์ สิกฺขาสโภ)
135. การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องอนัตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
136. ศึกษาวิเคราะห์วิภัชชวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท
137. ทัศนะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีที่มีต่อพระภิกษุและพระพุทธศาสนายุคโลกาภิวัตน์
138. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่องเมตตาในพระไตรปิฏก
139. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษาของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (มวก.)
140. การศึกษาปัญหาจริยธรรมของเยาวชนไทยในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
141. การประพฤติพรหมจรรย์ตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา
142. พระพุทธศาสนาที่ควรนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการ
143. มโนทัศน์เกี่ยวกับภพและภูมิในพระพุทธศาสนา
144. การศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์นิยมของจอห์นสจวต มิลล์ กับพระพุทธศาสนาเถรวาท
145. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสมถกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา
146. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวนมหาสติ
147. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง มัตตัญญุตาในพระพุทธศาสนา
148. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องตัณหา
149. มโนทัศน์เรื่องตบะในพระพุทธศาสนา
150. มโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริงตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
151. พระพุทธศาสนาในเมืองกำแพงเพชรโบราณ
152. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในพระพุทธศาสนา
153. การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย : สภาพการศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหา
154. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเถรวาท
155. อิทธิพลพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อพุทธศิลป์ในอาณาจักรสุโขทัย
156. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง " ความคิดทางสังคมในพระสุตตันตปิฏก"
157. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องญาณวิทยาในพุทธปรัชญา
158. ความสำคัญของศรัทธาในคำสอนของพระพุทธศาสนา
159. ปฏิจจสมุปบาทตามพระพุทธวจนะกับทรรศนะของพระสงฆ์ไทยบางรูป
160. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องตัณหาในพระไตรปิฏก
161. การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ
162. ทัศนคติในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต:ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จังหวัดนครพนม
163. พุทธศาสนากับการอนุรักษ์ป่าไม้
164. ความสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
165. ความสัมพันธ์ระหว่างสัจธรรมกับจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
166. การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการของการพัฒนาตนตามแนวคำสอนในมงคลสูตร
167. ความสำคัญของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าต่อความสำเร็จในการเผยแผ่พุทธศาสนา
168. การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความหลุดพ้นในสูตรของเว่ยหล่างตามแนวพระสุตตันปิฎก
169. ดิรัจฉานวิชา:ศึกษาเชิงวิเคราะห์ทรรศนะและแนวปฏิบัติในสังคมไทย
170. หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน
171. การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของสัมมาทิฏฐิในการพัฒนาชีวิต ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพระสุตตันตปิฎก
172. การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่อง
173. การบูชายัญ ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
174. การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมจากวรรณคดีโคลงโลกนิติ
175. การศึกษาแนวคิดและขบวนการประสังคมของพุทธศาสนาในสังคมไทย
176. การศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในพระสุตตันตปิฏก
177. การศึกษาเรื่องจริยธรรมของคู่สมรสตามหลักพุทธศาสนา
178. การนำความเชื่อทางศาสนามาสัมพันธ์กับการเสี่ยงโชค
179. พุทธภูมิ
180. การปฏิรูปพุทธศาสนาในรัชกาลที่ 3
181. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องพรหมในคัมภีร์อุปนิษัทและคัมภีร์พระสุตตันตปิฏก
182. สมณศักดิ์ในประเทศไทย
183. การปฏิรูปพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าติโลกราช
184. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลที่เข้ามาสักการะบูชา ที่วัดแขก (สีลม) และโบสถ์พราหมณ์ (เสาชิงช้า)
185. พระพุทธศาสนาหินยานลัทธิลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัย
186. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะในคัมภีร์อุปนิษัทกับนิพพานในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก
187. ประเพณีการสร้างวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย
188. พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
189. พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในอาณาจักรอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 1391-2171)
190. ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 : ระบบความเชื่อของชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ กรณีศึกษาลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพฯ
191. พุทธปรัชญาในงานประติมากรรม
192. ค่านิยม ปัจจัย และพฤติกรรมทางศาสนาความเชื่อในการเสี่ยงโชค เฉพาะกรณีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
193. สังสารวัฏ
194. พุทธศาสนากับประชาธิปไตย:วิเคราะห์เปรียบเทียบ
195. พุทธนาวา วัดยานนาวา การศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ในความเชื่อทางพุทธศาสนา
196. วิเคราะห์หาการนำพุทธศาสนามาใช้ในการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
197. นรกปัจจุบัน
198. พุทธศาสนากับการการพัฒนาประเทศ
199. ค่าใช้ของวัด: กรณีศึกษาวัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม จังหวัดสมุทรสาคร
200. การประเมินผลโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดโพธิ์ทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
201. พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทย
202. บทบาทการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการในการตรวจตราดูแลพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติไม่
      เหมาะสม
203. พุทธศาสนากับการพัฒนาเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนในโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
204. วิกฤติเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อบทบาทของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดที่ในเขต ต.สนามคลี อ.เมือง จ.
       สุพรรณบุรี
205. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารศึกษาเฉพาะกรณีวัดพรหมวงศาราม
206. การประเมินผลโครงการปฏิบัติธรรมภาคกลางคืน: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสุทัศนเทพวราราม
207. บทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
208. บทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
209. ศึกษาการส่งเสริมศีลธรรมของผู้นำคริสเตียนในจังหวัดตรัง
210. ศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
       นครศรีธรรมราช
211. ศึกษาบทบาทของสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
212. แนวคิดการสร้างพลังชุมชนในพุทธปรัชญา
213. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความเชื่อกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่
214. การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรรมในปรัชญาพุทธกับปรัชญาสางขยะ-โยคะ
215. บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
216. คำสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา
217. สัญชาตญาณทางเพศในทัศนะของพระพุทธศาสนา
218. การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่ในระยะครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25
219. ความหมายของชีวิตในทฤษฎีนัยบำบัด
220. แนวคิดเรื่องมนุษย์ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
221. ทัศนคติแบบอไญยนิยมในพุทธศาสนา
222. ความคิดทางการเมืองในสุตตันตปิฏก
223. ความหมายของความตาย:การตีความพุทธปรัชญา
224. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง"ทาน" ในพระพุทธศาสนา
225. ศรัทธาในพุทธศาสนาเถรวาท
226. การศึกษาวิเคราะห์วิธีระงับอธิกรณ์ตามพระวินัยปิฎก ศึกษาตัวอย่างจากกรณีพระนิกร ธมฺมวาที
227. กรณีศึกษาวิธีปฏิบัติธรรม และผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของคุณแม่สิริ กรินชัย
228. การศึกษาวิเคราะห์วิธีระงับอธิกรณ์ตามพระวินัยปิฏก ศึกษาตัวอย่างจากกรณีพระนิกร ธมฺมวาที
229. ความตายในทัศนะของกามูส์
230. การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ล้านนา
231. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเจตจำนงดีของคานท์กับแนวคิดในพุทธปรัชญา
232. แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักทางพุทธศาสนา
233. แนวคิดเรื่องกรุณาในพระพุทธศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช
234. อภิปรัชญาในความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา
235. มนุษย์ในทรรศนะของปรัชญามนุษย์นิยมใหม่
236. การศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาในภาษิตไทย
237. แนวคิดเรื่องสุคติในพุทธปรัชญาเถรวาท
238. สุนทรียทัศน์ในพระสุตตันตปิฎก
239. การศึกษาวิเคราะห์เรื่องอัตตสัมมาปณิธิในพระพุทธศาสนา
240. การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องเวลาในปรัชญาของคานท์กับพุทธปรัชญา
241. การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอนัตตากับหลักกรรมในพุทธศาสนาเถรวาท
242. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสีลสิกขาในพระวินัยปิฎก
243. ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปีการศึกษา 2542
244. การศึกษาเจตคติและความต้องการของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผู้ที่จะสำเร็จ
      การศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิตต่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
245. บทบาทของพระเจ้าอโศกมหาราชในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
246. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องบุญในพระพุทธศาสนา
247. การประยุกต์ใช้วิธีการตามหลักอริยสัจสี่แก้ปัญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
248. การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
249. องค์กรสงฆ์กับปัญหาความขัดแย้งในพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะกรณี วัดพระธรรมกาย
250. กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ไทย : ศึกษากรณีปัญหาองค์กรทางตุลาการและวิธีพิจารณาความอธิกรณ์
       ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
251. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์: ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย
252. การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกำเนิดเอกภพระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
253. ศึกษาวิเคราะห์มหาชาติกลอนสวด ฉบับวัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ
254. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์: ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย
255. ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม
256. แบบผู้นำของเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
257. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน: ศึกษาเฉพาะกรณี วัดโสมนัสวิหาร
258. บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขต
       ยานนาวา-สาธร สังกัดกรมสามัญศึกษา
259. ปัจจัยที่ส่งผลในการปฎิบัติงานของพระวินยาธิการที่มีต่อพระสงฆ์ผู้ประพฤติผิดวินัย
260. ปัจจัยทางชีวสังคม ลักษณะทางพุทธและจิตลักษณะที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในโรงงาน
       อุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับ
261. ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
262. พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
263. คำสอนและวิธีสอนของพระโพธิญาณเถระ
264. ลักษณะที่พึ่งประสงค์ของเจ้าอาวาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
265. บทบาทสตรีในพระสุตตันตปิฎก หมวดขุททกนิกาย
266. บทบาทของพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
267. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระธาตุนาดูน อำเอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
268. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเซมินารีในระบบการศึกษา ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชน
       ยุคสุดท้าย สำหรับเด็กอายุระหว่าง 14-18 ปี
269. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
270. ศึกษาเปรียบเทียบการเข้าค่ายจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนากับการเข้าค่ายจริยธรรมตามทฤษฎีการให้
      คำปรึกษา271. แบบกลุ่มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
272. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี : วัดในเขต
       อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
273. ความอดทน: แหล่งที่มาและปัจจัย
280. ทรรศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีของพระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
281. วิเคราะห์ปัญหาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชา
    พระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร
282. การศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมของการสร้างวัดในชุมชนเมือง
283. การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตต่างคณะวิชาและต่างชั้นที่มีต่อพระพุทธศาสนา
254. การใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเพื่อสร้างศรัทธาและวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
285. ผลของการใช้การสอนตามแนวคิดแบบนีโอฮิวแมนนิสเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน
286. การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดู
       ต่างกัน
287. ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
288. ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อวิชาพระพุทธศาสนาในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
289. การศึกษาเชิงประยุกต์แนวคิดเรื่องปัญญาภาคปฏิบัติของอริสโตเติล
290. ปัญหาเรื่องแรงจูงใจในพุทธปรัชญาเถรวาท
291. การวิเคราะห์ปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาเถรวาท
292. สภาพปัจจุบันและปัญหาของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมในความรับผิดชอบของศึกษาธิการ
       อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
293. การวิเคราะห์บารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
294. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารศึกษากรณี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
295. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามจรรยาแพทย์
296. การศึกษาการนำหลักธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของ
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
297. แผนการฝึกปฏิบัติอบรมตามแนวพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
298. การศึกษาวิเคราะห์หลักประโยชน์นิยมของพุทธปรัชญาเถรวาท
299. การวิเคราะห์ความสอดคล้องด้านเนื้อหาของหนังสือพุทธศาสนากับจุดประสงค์หลักสูตรพระพุทธศาสนาตาม
       หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524
300. การพัฒนาจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
       4 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน
301.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง
     หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิตโดยการสอนแบบอริยสัจสี่กับการสอนแบบปกติ
303. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการสอนโดยใช้วัสดุ
       กราฟิคกับการสอนแบบปกติ
304. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส 0112 พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
       เรียนโดยรูปแบบการสอนที่เน้นการใช้สื่อการสอนประเภทข่าวนิทานและบทความจากหนังสือพิมพ์และวารสาร
       เป็นสื่อประกอบสำหรับการสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนตามแนวการสอนในคู่มือหลักสูตรของ
       กระทรวงศึกษาธิการ
305. บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาคที่ 16
306. มนุษย์กับธรรมชาติในทัศนะพุทธปรัชญา
307. ปัญญานันทภิกขุในฐานะนักปฏิบัตินิยม
308. พุทธปรัชญาเถรวาทในพระอภัยมณี
309. วิเคราะห์หลักอนัตตาในทัศนะพุทธทาสภิกขุ
310. ปัญหาการบริหารงานพระพุทธศาสนาของศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 3
311. การวิเคราะห์มหาชาติเวสสันดรชาดกฉบับจังหวัดพังงา
312. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเชื่อและการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
       มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชัยภูมิ
313. ทัศนะคติของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒต่อพุทธศาสนาและพระสงฆ์
314. ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางพุทธศาสนาในโรงเรียนกับจิตลักษณะและพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียน
      ระดับมัธยมศึกษา
315. ผลของการฝึกอบรมทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาหิริ-โอตตัปปะ และทัศนคติต่อพุทธศาสนาของนักศึกษา
      วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
316. ความคิดเห็นของพระธรรมฑูตสายที่ 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
317. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ ความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการได้รับการถ่ายทอดทางพุทธศาสนา
       ของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
318. การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบไตรสิขาและธรรมสากัจฉาในการสอนเบญจศีลและฆราวาสธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
319. การวิเคราะห์องค์ประกอบความสันโดษตามหลักพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
320. การวิเคราะห์ปาฐกถาธรรมของพระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)
321. คุณค่าของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยในทัศนะของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
322. ผลของการฝึกสมาธิที่มีต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของผู้ต้องขัง
323. การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพด้านจริต 6 ตามแนวพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
324. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
325. แนวพระราชดำริทางพุทธศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเมืองการปกครอง
326. พุทธวิธีในการสอน : สืบค้นจากพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎก
327. ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางจิตของนิสิตในกรุงเทพมหานคร
328. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในล้านนาไทย ตั้งแต่พ.ศ. 1912 ถึง พ.ศ. 2101
329. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
330. ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร
331. การศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าในทรรศนะของท่านพุทธทาส
332. แบบผู้นำของพระสังฆาธิการในการบริหารวัด ในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามทฤษฎีสามมิติของ
       เรคดิน
333. แบบผู้นำของพระสังฆาธิการในการบริหารวัด : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในเขตบางเขน-จตุจักร
334. บทบาทของพระสงฆ์ในงานสวัสดิการสังคม ศึกษากรณีพระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น
335. บทบาทของพระสงฆ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
336. ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ด้านสุขภาพจิตชุมชน
337. บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
338. บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี
339. แบบผู้นำของเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
340. Buddhism in Nepal  : A Critical study of eThical problems of Bodhisatta's karuna in Jataka stories
341. การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร" การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข"
342. สมณฑูต
343. การเดินทางของจิต
344. ประวัติพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย
345. พระไตรปิฎกภาษาไทย
346. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องนิพพานในวิสุทธิมรรคและลังกาวตารสูตร
347. สมณศักดิ์ทางพุทธศาสนาของไทย
348. พุทธธรรมกับปรัชญาการรักษาโดยกิจกรรมบำบัด
349. ความคิดเรื่องเทวดาในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
340. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย :ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
341. บทบาทของวัดและพระสงฆ์ด้านสวัสดิการสังคมศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
342. พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทย (พ.ศ. 2484-2535)
343. การศึกษาเชิงวิเคราะห์อริยมรรค: กรณีการดำเนินชีวิต ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
344. การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีการสอนในธัมมปทัฎฐกถา
345. พุทธวิธีในการสอนแบบอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท
346. บทบาทของวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเขตร้อยเอ็ด :ศึกษากรณี การพัฒนามหาวิทยาลัยและการบริการสังคม
347. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีไทย
348. หลวงปู่ศรี กับการพัฒนาสังคม
349. ทัศนคติในการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต:ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาสถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
350. ลักษณะต้นแบบของไตรปิฎกพระร่วงที่มีต่อวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
351. ความสัมพันธ์ของชุมชนพุทธและคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2456-2538
352. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอานิสงส์ของทานในพระพุทธศาสนา
353. ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมความเอื้ออาทร กรณีวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย
354. การปกครองแบบรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต
355. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอานิสงส์ของทานในพระพุทธศาสนา
356. มโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริงตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
357. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเถรวาท
358. ขบวนการธรรมยาตราในสังคมไทย
359. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายในพุทธปรัชญาเถรวาท
360. การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของสำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม
361. ปัญหาการบริหาวจัดการวัดของเจ้าอาวาสในจังหวัดตรัง
362. การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาจิตรให้เกิดปัญญาและสันติสุข
363. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์เถรวาทและคัมภีร์มหายาน
364. The role of the Buddhist monk in ethics educationof children and youth regarding prevention of drug abuse: a case study of students in Buddhist Universeties
365. การประยุกต์ใช้วาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกายเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
366. การวิเคราะห์ปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาเถรวาท
367. An Analysis of miracle in Theravada Buddhism
368. ความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาและการอัศจรรย์ในคริตศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปากน้ำและคริสตจักรใจสมาน
369. The belief of Buddhists and Christians in miracles a case study at Wat Paknam and Jai Samarn Full Gospel Church
370. ผลของการฝึกสมาธิต่อการลดความวิตกกังวลและความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา
371. The effect of meditation on reducing anxtety and depression in patient with carcinoma of cervix during radiotherapy
372. ผลของการทำสมาธิชนิดอานาปานสติแบบผ่อนคลายในการลดความเครียดและความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
373. Effectiveness of anapanassti relaxation on reduction of stresses and blood pressure among essential hypertensive patients
374. การส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
375. การเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อเรื่องเสาหลักเมืองสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 - 2535
376. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญภาวนาของพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธศาสนาแบบธิเบต ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปากน้ำกับธรัมศาลา (อินเดีย)
377. ความเข้าใจเรื่องอบายมุข : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
378. การศึกษาวิเคราะห์เรื่องมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
379. การสืบสอบลักษณะการคิดวิจารณญาณตามหลักโยนิโสมนสิการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
380. การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมทางพุทธศาสนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
381. ค่านิยมทางศาสนาของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงราย น่านและตาก
382. การศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมทางศาสนาของหญิงโสเภณีในเขตกรุงเทพมหานคร
383. จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามทัศนะของครูผู้สอนจริยธรรมในจังหวัดมหาสารคาม
384. การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมทางศาสนาของเยาวชนพุทธและเยาวชนคริสต์ในกรุงเทพมหานคร
385. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ค่านิยมแบบพุทธและแนวการดำเนินชีวิตของชาวพุทธในปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
386. บทบาทของครูประถมศึกษาในการถ่ายทอดค่านิยมทางศาสนา
387. การศึกษาเชิงวิจารณ์ เรื่อง การพัฒนาค่านิยมทางศาสนาและจริยธรรมในเด็กก่อนวัยเรียน ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนยุวพุทธพิทยา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
388. ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
389. การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งทางชนชั้นของคาร์ล มาร์กซ์
390.  พุทธประสาทจริยศาสตร์กับภาวะบกพร่องทางสมอง

รายละเอียดดูที่
www.crs.mahidol.ac.th/news/research/paper2.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น