วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาเฉลยธรรมวิภาค(ธรรมศึกษาชั้นโท)

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยกากบาทในช่องของข้อ    
         ที่ต้องการ  ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
 การเจริญสมถกัมมัฏฐาน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
     . สีลสิกขา                            . จิตตสิกขา
     . ปัญญาสิกขา                        . ถูกทุกข้อ
     คำตอบ : ข
  ๒. สมาธิมีทั้งผิดและถูก ข้อใดมิใช่สมาธิที่ถูกต้อง ?
     ก. สะกดใจมิให้หลับ                     ข. สะกดใจมิให้ฟุ้งซ่าน
     ค. สะกดใจมิให้โกรธ                     ง. สะกดใจมิให้เป็นโรค
     คำตอบ : ง
  ๓. ข้อใด จัดเป็นอสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง ?
     ก. สิ่งที่เกิด แปรและดับในที่สุด            ข. อรูปธรรม สภาวะมิใช่รูป
     . พระอริยบุคคล                       . พระนิพพาน
     คำตอบ :
  . ถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธชินราช จัดเป็นบูชาชนิดใด ?
     . อามิสบูชา                          . ปฏิบัติบูชา
     . สักการบูชา                         . พุทธบูชา
     คำตอบ :
. คนประกอบอาชีพโดยสุจริต ชื่อว่าแสวงหาด้วยวิธีใด ?
     . อเนสนา                            . อนริยปริเยสนา
     . ปริเยสนา                           . อริยปริเยสนา
     คำตอบ :
. ข้อใด จัดเข้าในมหาภูตรูป รูปใหญ่ ?
     . ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ                . ดิน น้ำ ลม ไฟ
     . รูป เสียง กลิ่น รส                    . ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
     คำตอบ :
. นิรามิสสุข หมายถึงสุขในข้อใด ?
     . สุขเพราะมีทรัพย์                     . สุขเพราะมียศ
     . สุขเพราะมีอาชีพสุจริต                . สุขเพราะชนะใจตนเอง
     คำตอบ :
. " ๑๐ ปี ยังไม่สายสำหรับการแก้แค้น "  จัดเข้าในวิตกข้อใด ?
     . อกุศลวิตก                          . กามวิตก
     . พยาบาทวิตก                       . วิหิงสาวิตก
     คำตอบ :
  ข้อใด จัดเข้าในวิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียนผู้อื่น ?
     . ชนไก่ ด้วยหวังสนุก                  . ขโมยของ ด้วยหวังจะรวย
     . วางระเบิด ด้วยมุ่งร้าย                . ฆ่า ด้วยหวังจะชิงทรัพย์
     คำตอบ :
๑๐ ข้อใด ไม่เกี่ยวด้วยกามวิตก ความตริในทางกาม ?
     . ไม่มีเงิน คิดขายตัว                   . ขาดความอบอุ่น คิดเสพยา
     . เป็นหนี้มาก คิดค้าผู้หญิง              . ไม่มีงานทำ คิดค้าประเวณี
     คำตอบ :
๑๑. การปกครองที่ถือเสียงคนข้างมากเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ?
     . อัตตาธิปไตย                        . โลกาธิปไตย      
     . ธัมมาธิปไตย                        . อนาธิปไตย
     คำตอบ :
๑๒. ข้อใด จัดเป็นทัสสนานุตตริยะ ความเห็นอันยอดเยี่ยม ?
     . เห็นพระราชา                        . เห็นพญานาค
     . เห็นสภาวะแห่งทุกข์                  . เห็นพระพุทธรูปทองคำ
     คำตอบ :
๑๓. คนที่เบื่อชีวิต คิดอยากตาย จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?
     . กามตัณหา                          . ภวตัณหา
     . วิภวตัณหา                          . ไม่เป็นตัณหา
     คำตอบ :
๑๔. คนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรม อยากดื่มน้ำ จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?
     . กามตัณหา                          . ภวตัณหา
     . วิภวตัณหา                          . ไม่เป็นตัณหา
     คำตอบ :
๑๕. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องอะไร ?
     . คิดแต่เรื่องกามารมณ์                 . คิดแต่เรื่องแก้แค้น
     . คิดแต่เรื่องเสน่ห์ยาแฝด               . คิดแต่เรื่องอาถรรพณ์
     คำตอบ :
๑๖. คุก อันเป็นสถานที่จองจำคนทำความผิด เปรียบได้กับข้อใด ?
     . อสุรกาย                            . เปรต
     . นรก                               . อบาย
     คำตอบ :
๑๗. คนอดอยาก เที่ยวขโมยของคนอื่นตอนกลางคืน เปรียบได้กับข้อใด ?
     . นรก                               . อบาย
     . เปรต                               . อสุรกาย
     คำตอบ :
๑๘. ยาบ้า ยาเสพย์ติดทุกชนิด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?
     . เสพ                                . อดกลั้น
     . เว้น                                . บรรเทา
     คำตอบ :
๑๙. คนที่เลิกสูบบุหรี่ ทนต่อทุกขเวทนา ยั้งใจไม่สูบ ตรงกับข้อใด ?
     . พิจารณาแล้วเสพต่อ                  . พิจารณาแล้วอดกลั้น
     . พิจารณาแล้วเว้น                     . พิจารณาแล้วบรรเทา
     คำตอบ :
๒๐. " อยากเห็นคนไทย อยู่ดีกินดี "  หมายถึงข้อใด ?
     . เมตตา
     . กรุณา                             
     . มุทิตา                             
     . อุเบกขา
     คำตอบ :
๒๑. ข้อใด จัดลำดับพระอริยบุคคลได้ถูกต้อง ?
     . พระโสดาบัน พระอนาคามี พระสกทาคามี พระอรหันต์
     . พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอรหันต์ พระอนาคามี
     . พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
     . พระโสดาบัน พระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี
     คำตอบ :
๒๒. " นกน้อยทำรังแต่พอตัว "  หมายถึงอริยวงศ์ข้อใด ?
     . สันโดษด้วยจีวร                      . สันโดษด้วยบิณฑบาต
     . สันโดษด้วยเสนาสนะ                 . ยินดีในการเจริญกุศล
     คำตอบ :
๒๓. อวิชชา คือความไม่รู้ในเรื่องอะไร ?
     . อริยสัจ ๔                           . อริยวงศ์ ๔
     . อริยมรรค ๔                         . อริยผล ๔
     คำตอบ :
๒๔. คนที่ถือมั่นในเรื่องกาม มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?
     . อิจฉาริษยา                         . หัวดื้อ
     . งมงายไร้สาระ                       . ถือพรรค ถือพวก
     คำตอบ :
๒๕. คนที่ถือทิฏฐิเป็นเจ้าเรือน มั่นใจตัวเองสูง มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?
     . อิจฉาริษยา                         . ระแวงสงสัย
     . พูดเพ้อเจ้อ                          . ชอบทะเลาะถกเถียง
     คำตอบ :
๒๖. ผู้ค้ายาบ้า ส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต จัดเข้าในข้อใด ?
     . ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์                       . ผู้รับไม่บริสุทธิ์
     . ไม่บริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝ่าย                 . ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับไม่บริสุทธิ์
     คำตอบ :
๒๗. เสี่ยงชีวิตช่วยคนตกน้ำ ได้รับผลอย่างไร ?
     . มีแต่ทุกข์อย่างเดียว                  . มีแต่สุขอย่างเดียว
     . มีทุกข์แต่สุขใจภายหลัง               . มีสุขแต่ทุกข์ใจภายหลัง
     คำตอบ :
๒๘. แสดงความยินดีกับลูกที่ขโมยของคนอื่นได้สำเร็จ ข้อใดถูกต้อง ?
     . เมตตา                             . กรุณา
     . มุทิตา                              . ไม่มีข้อถูก
     คำตอบ :
๒๙.  คนที่ไม่ยอมฟังเหตุผล แม้จะพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ตาม เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?
     ก. บัวพ้นน้ำ                            ข. บัวเสมอน้ำ
     ค. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป                  ง. บัวจมอยู่ในโคลนตม
     คำตอบ : ง
๓๐. เหตุใด จึงไม่สอนให้ถือสันโดษในยารักษาโรค ?
     ก. เพราะยาบางอย่างหายาก              ข. เพราะต้องมีประจำบ้าน
     . เพราะต้องใช้ยาให้ถูกกับโรค           . เพราะสมัยก่อนมียาน้อย
     คำตอบ :
๓๑. ปลาวาฬ ปลาโลมา จัดอยู่ในกำเนิดใด ?
     . อัณฑชะ                            . ชลาพุชะ
     . สังเสทชะ                           . โอปปาติกะ
     คำตอบ :
๓๒. ผู้ปฏิบัติธรรม บรรลุผลช้าเร็วยากง่ายต่างกันอย่างไร ?
     . บางพวกปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า       . บางพวกปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว
     . บางพวกปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า       . ถูกทุกข้อ
     คำตอบ :
๓๓. ความมีไหวพริบทันคน ทันต่อเหตุการณ์ จัดเข้าในปฏิสัมภิทาข้อใด ?
     . อัตถปฏิสัมภิทา                     . ธัมมปฏิสัมภิทา
     . นิรุตติปฏิสัมภิทา                    . ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
     คำตอบ :
๓๔. คนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นชั่วเป็นดี ชื่อว่ามีวิบัติข้อใด ?
     . สีลวิบัติ                             . อาจารวิบัติ
     . ทิฏฐิวิบัติ                           . อาชีววิบัติ
     คำตอบ :
๓๕. อาจารวิบัติ วิบัติแห่งอาจาระไม่ดีอย่างไร ?
     . ไม่น่าเคารพนับถือ                   . ไม่เจริญตาเจริญใจ
     . คบกับใครไม่ได้นาน                  . ชอบยกตนข่มคนอื่น
     คำตอบ :
๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทาน เพื่อประโยชน์อะไร ?
     . เพื่อเว้นจากการเบียดเบียน            . เพื่อละความเห็นแก่ตัว
     . เพื่อความประพฤติเรียบร้อย           . เพื่อไม่ให้หมกมุ่นอยู่ในกาม
     คำตอบ :
๓๗. โทษของกาม เปรียบได้กับเขียงสับเนื้อ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
     . ผู้มีกำลังมากจึงได้กิน                 . เจ็บปวดเดือดร้อน
     . พอเสร็จธุระแล้วต้องส่งคืน             . มีแต่จะร่อยหรอสึกกร่อน
     คำตอบ :
๓๘. ปีติ คือความอิ่มใจถึงกับทำให้ตัวลอยได้ ตรงกับข้อใด ?
     . ปีติอย่างมาก                        . ปีติชั่วขณะ
     . ปีติเป็นพัก ๆ                        . ปีติโลดโผน
     คำตอบ :
๓๙. " ถ้าฉันสอนเธอหมด เธอก็จะรู้เท่าฉันนะสิ "  จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?
     . กุลมัจฉริยะ                         . ลาภมัจฉริยะ
     . ธัมมมัจฉริยะ                        . วัณณมัจฉริยะ
     คำตอบ :
๔๐. คนทุจริต คิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?
     . กิเลสมาร                           . อภิสังขารมาร
     . มัจจุมาร                            . เทวปุตตมาร
     คำตอบ :
๔๑. " วิญญาณ "   ในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด ?
     . ผู้เวียนว่ายตายเกิด                   . สภาวะที่เสวยอารมณ์
     . ผีที่สิงอยู่ในร่างคน                   . สภาวะที่รับรู้อารมณ์
     คำตอบ :
๔๒. " คุณแม่ครับ วันนี้แกงอะไร หอมจังเลย "  หมายถึงวิญญาณข้อใด ?
     . จักขุวิญญาณ                        . โสตวิญญาณ
     . ฆานวิญญาณ                       . ชิวหาวิญญาณ
     คำตอบ :
๔๓. ความหลุดพ้นที่เปรียบได้กับศิลาทับหญ้า คือข้อใด ?
     . หลุดพ้นชั่วคราว                     . หลุดพ้นด้วยสะกดไว้
     . หลุดพ้นได้เด็ดขาด                   . หลุดพ้นด้วยสงบ
     คำตอบ :
๔๔. ข้อใด กล่าวความหมายของเวทนาได้ชัดเจนที่สุด ?
     . ความเจ็บปวด                       . ความสงสาร
     . ความรู้สึก                           . ความเห็นใจ
     คำตอบ :
๔๕. " จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด ตรงกับข้อใด ?
     . สำรวมในศีล                         . สำรวมด้วยสติ
     . สำรวมด้วยญาณ                     . สำรวมด้วยขันติ
     คำตอบ :
๔๖. คนมีทีวีไว้ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ พอเทียบได้กับอภิญญาข้อใด ?
     . ตาทิพย์                            . กำหนดใจผู้อื่นได้  
     . แสดงฤทธิ์ได้                        . ทำอาสวะให้สิ้น
     คำตอบ :
๔๗. คนเชื่อง่าย ไม่ใคร่ครวญเหตุผล ควรแก้ไขด้วยวิธีใด ?
     . สะกดอารมณ์                        . ฟังธรรม สนทนาธรรม
     . เจริญเมตตา                         . ใช้ความคิดในทางที่ถูกต้อง
     คำตอบ :
๔๘. การบริจาคไตตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นทานระดับใด ?
     . ทานบารมี                          . ทานอุปบารมี
     . ทานปรมัตถบารมี                    . ไม่จัดเป็นทานบารมี
     คำตอบ :
๔๙. การทรยศต่อชาติ หรือทำลายสามัคคีแห่งชาติ โดยอนุโลมจัดเข้าในอภิฐานข้อใด ?
     . ทำลายบุคคล                        . ทำลายคณะ
     . ทำลายสงฆ์                         . ทำลายสถาบัน
     คำตอบ :
๕๐. นวหรคุณ คืออะไร ?
     . ๙ พระคุ้มครอง                      . คุณของพระอรหันต์ ๙
     . ๙ พระอรหันต์                       . โลกุตตรธรรม ๙
     คำตอบ :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น