วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รูปแบบการสวดกรรมวาจา(นาคเดี่ยว)

แบบสวดกรรมวาจากในอุปสมบทกรรม
สำหรับนาคเดี่ยว
เมื่อผู้มุ่งอุปสมบทออกไปยืน  ข้างนอกเรียบร้อยแล้ว  พระกรรม-
วาจาอาจารย์ (คู่สวด)  จึงนั่งคุกเข่าประนมมือ   กราบพระ  ๓ ครั้งแล้ว  เปล่ง
คำนมัสการพระรัตนตรัย
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ, ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
   นะโม  ตัสสะภะคะวะโต, อะระหะโต  สัมมา, สัมพุทธัสสะ.
คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
สมมตินาคชื่อ  โอภาโส สมมติพระอุปัชฌายะชื่อ  โสภะโณ
        สุณาตุ  เม ภันเต สังโฆ, โอภาโสอายัสมะโต  โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโขยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง, อะหัง  โอภาสัง  อะนุสาเสยยัง,
คำสอนซ้อม(ไปสวด)
        สุณะสิ๊  โอภาสะ, อะยันเต  สัจจะกาโล  ภูตะกาโลยัง ชาตัง  ตัง  สังฆะมัชเฌ ปุจฉันเตสันตัง  อัตถีติ  วัตตัพพังอะสันตัง  นัตถีติ  วัตตัพพัง, มา โข วิตถาสิมา โข  มังกุ  อะโหสิ, เอวันตัง  ปุจฉิสสันติ, สันติ๊  เต  เอวะรูปา
       ถาม ตอบ  นัตถิ   ภันเต   * อามะ  ภันเต ๘*
                   กินนาโมสิ                           อะหัง  ภันเต  โอภาโส...........นามะ
                   โก  นามะ เต  อุปัชฌาโย      อุปัชฌาโย  เม ภันเต  อายัสมา............นามะ
คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ(เข้ามา)
        สุณาตุ เม  ภันเต  สังโฆโอภาโส, อายัสมะโต  โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข,
 อะนุสิฏโฐ โส มะยา, ยะทิ สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง, โอภาโส  อาคัจเฉยยะ(คำเรียก)อาคัจฉาหิ
คำพระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์
        อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต) อะยัง  โอภาโส  มานะ สามะเณโร มะมะ อุปะสัมปะทาเปกโข  อุปะสัมปะทัง  อากังขะมาโนสังฆัง  ยาจะติ, อะหัง  สัพพะมิมัง  สังฆัง  อัชเฌสามิ,
สาธุ  อาวุโส  (ภันเต) สัพโพยัง สังโฆอิมัง  โอภาสัง  นามะ สามะเณรังอันตะรานิเก
 ธัมเม  ปุจฉิตวา, ตัตถะ  ปัตตะกลัลตตัง  ญัตวา. ญัตติจะตุตเถนะ กัมเมนะ  อะกุปเปนะ
ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง  กะโรตุ,  (ทั้งหมด สาธุ)
คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
        สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ, อะยัง โอภาโสอายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโขยะทิ สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง, อะหัง  โอภาสัง  อันตะรายิเก  ธัมเม  ปุจเฉยยัง.
คำถามอันตรายิกธรรม
        สุณะสิ๊  โอภาสะอะยันเต สัจจะกาโล  ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง  ตัง  ปุจฉามิสันตัง 
อัตถีติ  วัตตัพพัง, อะสันตัง  นัตถีติ  วัตตัพพัง, สันติ เต  เอวะรูปา  อาพาธา
                        ถาม ตอบ  นัตถิ   ภันเต   * อามะ  ภันเต ๘*
                   กินนาโมสิ                           อะหัง  ภันเต  โอภาโส...........นามะ
                   โก  นามะ เต  อุปัชฌาโย      อุปัชฌาโย  เม ภันเต  อายัสมา............นามะ
กรรมวาจาอุปสมบท
        สุณาตุ เม ภันเต สังโฆอะยัง โอภาโสอายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโขปะริสุทโธ  อันตะรายิเกหิ  ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ  ปัตตะจีวะรังโอภาโส  สังฆัง 
อุปะสัมปะทัง  ยาจะติ, อายัสมะตา โสภะเณนะ  อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง
สังโฆ  โอภาสัง  อุปะสัมปาเทยยะอายัสมะตา  โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะเอสา  ญัตติ.
        สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ, อะยัง โอภาโส, อายัสมะโต  โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ  อันตะรายิเกหิ  ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจีวะรัง, โอภาโส  สังฆัง  อุปะสัมปะทัง  ยาจะติ, อายัสมะตา  โสภะเณนะ  อุปัชฌาเยนะ, สังโฆ  โอภาลัง   อุปะสัมปาเทติ, อายัสมะตา  โสภะเณนะ  อุปัชฌาเยนะ, ยัสสายัสมะโต  ขะมะติ, โอภาสัสสะ  อุปะสัมปะทา, อายัสมะตา  โสภะเณนะ  อุปัชฌาเยนะ, โส ตุณหัสสะยัสสะ  นะ ขะมะติโส  ภาเสยยะ.
        ทุติยัมปิ  เอตะมัตถัง  วะทามิสุณาตุ เม ภันเต  สังโฆอะยัง โอภาโสอายัสมะโต  โสภะณัสสะ  อุปะสัมปะทาเปกโข  ฯลฯ  โสภาเสยยะ.
        ตะติยัมปิ  เอตะมัตถัง  วะทามิสุณาตุ  เม ภันเต สังโฆ ฯลฯโสภาเสยยะ.
        (หยุดนิดให้ค้าน)  อุปะสัมปันโน  สังเฆนะโอภาโส  อายัสมะตา  โสภะเณนะ
อุปัชฌาเยนะ  ขะมะติ  สังฆัสสะ, ตัสมา  ตุณหีเอวะเมตังธาระยามิ, (สาธุ)
         หมายเหตุ  อนุสาวนาที่ ๒  ที่ ๓  ซึ่ง  ฯลฯ  ไว้นั้นพึงสวดเต็มความเหมือนอนุสาวนาที่ ๑                                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น