วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาเฉลยพุทธประวัติ (ธรรมศึกษาชั้นตรี)

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  โดยกากบาทในช่องของข้อ ที่ต้องการ  ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
   . ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
     . อินเดีย                             . ปากีสถาน
     . ไทย                               . เนปาล
     คำตอบ :
  . พวกพลเรือนที่มีอาชีพทำนา ค้าขาย จัดอยู่ในวรรณะใด ?
     . กษัตริย์                             . พราหมณ์
     . แพศย์                              . ศูทร
     คำตอบ :
  . ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด ?
     . ศาสนาพุทธ                         . ศาสนาพราหมณ์
     . ศาสนาเชน                          . ศาสนาซิกซ์
     คำตอบ :
  . กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?
     . พระเจ้าโอกกากราช                  . พระเจ้าอโศกมหาราช
     . พระเจ้าชัยเสนะ                      . พระเจ้าสีหหนุ
     คำตอบ :
  . กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระพุทธเจ้า ?
            . พระเจ้าโอกกากราช                  . พระเจ้าอัญชนะ
     . พระเจ้าสีหหนุ                       . พระเจ้าชัยเสนะ
     คำตอบ :
  . เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ที่ไหน ?
     . สวนเวฬุวัน                         . สวนลุมพินีวัน
     . สวนอัมพวัน                         . ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
     คำตอบ :
  . ลักษณะของพระมหาบุรุษ ใครเป็นผู้ทำนายคนแรก ?
     . อุทกดาบส                          . อาฬารดาบส
     . โกณฑัญญพราหมณ์                  . อสิตดาบส
     คำตอบ :
  . พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?
     . ๓ วัน                              . ๕ วัน
     . ๗ วัน                              . ๑๕ วัน
     คำตอบ :
  . เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน ?
     . ใต้ต้นโพธิพฤกษ์                     . ใต้ต้นไทร
     . ใต้ต้นชมพูพฤกษ์                    . ใต้ต้นจิก
     คำตอบ :
๑๐เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ?
     . ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา                    . ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
     . ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา                     . ริมฝั่งแม่น้ำสินธู
     คำตอบ :
๑๑เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครนำบาตรและจีวรมาถวาย ?
     . สหัมบดีพรหม                       . ท้าวสักกเทวราช
     . ท้าวจาตุมหาราช                     . ฆฏิการพรหม
     คำตอบ :
๑๒. สมณพราหมณ์มีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ใจยังยินดีอยู่ในกาม เปรียบได้
     กับอะไร ?
     . ไม้สดแช่อยู่ในน้ำ                    . ไม้สดที่อยู่บนบก
     . ไม้แห้งที่อยู่บนบก                   . ถูกทุกข้อ
     คำตอบ :
๑๓. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
     . ๒๙ พรรษา                         . ๓๕ พรรษา
     . ๓๖ พรรษา                          . ๔๕ พรรษา
     คำตอบ :
๑๔. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?
     . อนิมมิสเจดีย์                        . รัตนจงกรมเจดีย์
     . ต้นอชปาลนิโครธ                    . ต้นราชายตนะ
     คำตอบ :
๑๕. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะเป็นคนแรกคือใคร ?
     . ตปุสสะและภัลลิกะ                   . โสตถิยพราหมณ์
     . อนาถปิณฑิกเศรษฐี                  . บิดาของยสกุลบุตร
     คำตอบ :
๑๖ผู้มาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์คือใคร ?
     . พกาพรหม                          . ฆฏิการพรหม
     . มหาพรหม                          . สหัมบดีพรหม
     คำตอบ :
๑๗. " ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง "  อยู่ในพระสูตรไหน ?
     . เวทนาปริคคหสูตร                   . ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
     . อาทิตตปริยายสูตร                   . อนัตตลักขณสูตร
     คำตอบ :
๑๘. พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ?
     . วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓                . วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
     . วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘                . วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
     คำตอบ :
๑๙วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
     . เชตวัน                             . ลัฏฐิวัน   
     . ปุพพาราม                          . เวฬุวัน
     คำตอบ :
๒๐. " ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร "  ใครกล่าว ?
     . อุปติสสปริพาชก                     . โกลิตปริพาชก
     . ปิปผลิมาณพ                        . ทีฆนขปริพาชก
     คำตอบ :
๒๑. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
     แก่ใคร ?
     . ทีฆนขปริพาชก                     
    
. สุภัททปริพาชก
     . พระอัสสชิ
    
. พระมหาโมคคัลลานะ
     คำตอบ :
๒๒. พระมหาโมคคัลลานะ สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ไหน ?
     . ถ้ำสุกรขาตา                        . ถ้ำสัตตบรรณคูหา
     . บ้านกัลลวาลมุตตคาม                 . บ้านนาลันทา
     คำตอบ :
๒๓. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร ?
     . อุปติสสปริพาชก                       . โกลิตปริพาชก
     . อชิตมาณพ                         . ปิปผลิมาณพ
     คำตอบ :
๒๔. ผู้ทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว คนแรกคือใคร ?
     . อนาถปิณฑิกเศรษฐี                  . พระเจ้าพิมพิสาร
     . พระเจ้าปเสนทิโกศล                  . นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
     คำตอบ :
๒๕. " ไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล "  หมายความว่าอย่างไร ?
     . ไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล                . ไม่โอ้อวดเข้าไปสู่ตระกูล
     . ไม่โต้แย้งเข้าไปสู่ตระกูล               . ไม่ยกตนข่มท่านเข้าไปสู่ตระกูล
     คำตอบ :
๒๖. การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เอง คือวิธีใด ?
     . ติสรณคมนูปสัมปทา                 . เอหิภิกขุอุปสัมปทา
     . ญัตติจตุตถกรรม                     . ถูกทุกข้อ
     คำตอบ :
๒๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที่ใด ?
     . เชตวัน                             . ลัฏฐิวัน
     . เวฬุวัน                             . อัมพวัน
     คำตอบ :
๒๘. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?
     . กาฬุทายีอำมาตย์                    . ฉันนอำมาตย์
     . สันตติอำมาตย์                      . พระอานนท์
     คำตอบ :
๒๙. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
     . นาลันทา                            . เวฬุวคาม
     . เวฬุวัน                             . กุสินารา
     คำตอบ :
๓๐. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?
     . ธาตุเจดีย์                           . อนิมมิสเจดีย์      
     . รัตนฆรเจดีย์                        . ปาวาลเจดีย์
     คำตอบ :
๓๑. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ?
     . อนาถปิณฑิกเศรษฐี                  . นายจุนทะ
     . นางวิสาขา                          . นางสุชาดา
     คำตอบ :
๓๒. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?
     . พระอานนท์                         . พระอนุรุทธะ      
     . สุภัททวุฑฒบรรพชิต                 . สุภัททปริพาชก
     คำตอบ :
๓๓. พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ?
     . เมืองปาวา                          . เมืองพาราณสี
     . เมืองกุสินารา                        . เมืองสาวัตถี
     คำตอบ : ค
๓๔.  สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?
     ก. ที่ประสูติ                                   ข. ที่ตรัสรู้
     ค. ที่ปรินิพพาน                         ง. ที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
     คำตอบ : ง
๓๕.  สถานที่ใด เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?
     ก. มกุฏพันธนเจดีย์                      ข. ปาสาณเจดีย์
     ค. อนิมมิสเจดีย์                        . รัตนฆรเจดีย์
     คำตอบ :
๓๖. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
     . มัลลกษัตริย์                         . พระมหากัสสปะ
     . โทณพราหมณ์                       . พระอานนท์
     คำตอบ :
๓๗. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
     . พระมหากัสสปะ                     . พระอานนท์
     . พระอุบาลี                           . พระธรรมวินัย
     คำตอบ :
๓๘. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
     . ความสันโดษ                        . ความไม่ประมาท
     . ความกตัญญู                        . ถูกทุกข้อ
     คำตอบ :
๓๙. พระพุทธรูปจัดอยู่ในเจดีย์ประเภทใด ?
     . ธาตุเจดีย์                           . ธรรมเจดีย์
     . บริโภคเจดีย์                        . อุทเทสิกเจดีย์
     คำตอบ : ง
๔๐.  อะไร คือมูลเหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ?
     ก. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระศาสดา            ข. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
     ค. มีผู้ละเมิดพระธรรมวินัย                ง. ถูกทุกข้อ
     คำตอบ : ข
๔๑.  คำว่า " อุโบสถ "  แปลว่าอะไร ?
     ก. การจำศีล                            ข. การรักษาศีล
     ค. การถือศีล                           ง. การเข้าจำ
     คำตอบ :
๔๒. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ?
     . ๓ วัน                              . ๔ วัน
     . ๕ วัน                              .   วัน
     คำตอบ :
๔๓. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
     . กุศลพิธี                             . ทานพิธี
     . บุญพิธี                             . ปกิณกพิธี
     คำตอบ :
๔๔. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร ?
     . วันแสดงปฐมเทศนา                  . วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
     . วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ        . วันปรินิพพาน
     คำตอบ :
๔๕. การถวายทานในข้อใด จัดเข้าในปาฏิบุคลิกทาน ?
     . สมหวังพาเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัด     . หงส์ฟ้าตักบาตรทุกเช้า
     . มะลิถวายอาหารพระที่ตนนับถือ           . ตะวันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ที่บ้าน
     คำตอบ :
๔๖. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
     . วันพระเจ้าเปิดโลก                   . วันแสดงปฐมเทศนา
     . วันประสูติ                          . วันปรินิพพาน
     คำตอบ :
๔๗. ข้อใด ไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล ?
     . งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่                . งานบวช
     . งานทำบุญอายุ                      . งานทำบุญอัฐิ
     คำตอบ :
๔๘. " สวดพระพุทธมนต์ "  ใช้สำหรับงานประเภทใด ?
     . งานมงคล                           . งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
     . งานอวมงคล                        . งานทำบุญอายุ
     คำตอบ :
๔๙. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
     . กราบครบองค์ ๕                     . กราบ ๓ ครั้ง
     . กราบ ๕ ครั้ง                        ก และ ข ถูก
     คำตอบ :
๕๐. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร ?
     . อุทิศส่วนบุญ                        . แสดงความเคารพ
     . ตั้งจิตอธิษฐาน                       . เพื่อให้เทวดารับรู้
     คำตอบ :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น