วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตวามสงสัยทั้ง ๑๖ ประการ


สงสัย ๑๖ ประการ คือ
ก. ความสงสัยในอดีตกาล ๕ ได้แก่
๑. อโหสิ นุโข อหํ อตีตมทฺธานํ เราได้เคยเกิดหรือ
๒. น นุโข อโหสิ อตีตมทฺธานํ เราไม่เคยเกิดหรือ
๓. กิ นุโข อโหสิ อตีตมทฺธาน เราได้เกิดเป็นชาติใด
๔. กถํ นุโข อโหสิ อตีตมทฺธานํ เราได้เกิดเป็นประการใด
๕. กิ หุตฺวา กิ อโหสิ อตีตมทฺธานํ เราได้เกิดเป็นใคร แล้วเกิดต่อเป็นใคร
ข. ความสงสัยในอนาคตกาล ๕ ได้แก่
๑. อโหสิ นุโข อหํ อนาคตมทฺธานํ เราจะได้เกิดหรือ
๒. น นุโข อโหสิ อนาคตมทฺธานํ เราจะไม่ได้เกิดหรือ
๓. กิ นุโข อโหสิ อนาคตมทฺธานํ เราจะได้เกิดชาติใด
๔. กถํ นุโข อโหสิ อนาคตมทฺธานํ เราจะได้เกิดด้วยประการใด
๕. กิ หุตฺวา กิ อโหสิ อนาคตมทฺธานํ เราจะเกิดเป็นใคร แล้วเกิดต่อใครเป็นใครอีก
ค. ความสงสัยในปัจจุบันกาล ๖ ได้แก่
๑. อหํ นุโข อสฺสม เรานี้เป็นตัวเราหรือ
๒. โน นุโขสฺมิ เรานี้ไม่ใช่ตัวเราหรือ
๓. กิ นุโขสฺมิ เรานี้เป็นอย่างไรเล่า
๔. กถํ นุโขสฺมิ เรานี้เป็นประการใด
๕. อยํ นุโข สตฺโต กุโต อาคโต เรานี้เป็นสัตว์หรือ
๖. โส กุหิ คามี ภวิสฺสติ เรามาจากไหน แล้วจะไปไหนอีกเล่า
ความสงสัย ๑๖ ประการนี้ เป็นการแสดงตามนัยแห่งพระสูตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น